Tuesday 24th of May 2022

Коростишівський професійний аграрний ліцей
fresh menu left
fresh menu right
Коростишівський професійний аграрний ліцей

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!!!

Освіта — це найпотужніша зброя, яку можно використати, щоб змінити світ»

Нельсон Мандела.


Оцінювання навчальних досягнень учнів з професійно-практичної підготовки PDF Друк
Вівторок, 15 вересня 2020, 02:08

Типові критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з професійної підготовки у системі ПТО ґрунтуються на вимогах Закону України "Про освіту ", Закону України "Про професійно-технічну освіту", других нормати­вно-правових актів у галузі професійно-технічної освіти та кваліфікаційних характеристик професій.

Основними функціями оцінювання навчальних учнів є:

·         контролююча,

·         на­вчальна,

·         діагностико-коригуюча,

·         стимулюючо - позитивна,

·         виховна.

Професійно практична підготовка полягає в оволодінні учнями умін­нями і навичками застосувати здобуті професійні теоретичні знання (загальнотехнічні, технічні, спеціальні) у продуктивній діяльності за обраною про­фесією.

Професійна-практична підготовка включає:

-      виробниче навчання у навчально-виробничих майстернях, лабораторіях, дільницях та  полігонах;

-      виробниче навчання безпосередньо на підприємстві;

-      виробничу практику з метою вдосконалення набутих умінь і навичок та досягнення встановленого рівня кваліфікації.

При визначенні навчальних досягнень учнів з професійно - практичної підготовки аналізу підлягають:

-      рівень професійних знань, що необхідні для виконання даної роботи;

-      рівень володіння прийомами і технологічними операціями, що необхідний для виконання даної роботи;

-      рівень самостійності учня у процесі організації роботи та виконання на­вчально-виробничого або контрольного завдання з допомогою, з консуль­тативною допомогою майстра виробничого навчання, самостійно;

-      характер виконання навчально-виробничого або контрольного завдання
(за типовим або самостійно складеним алгоритмом, в типовій, в ускладне­ній або нестандартній ситуації);

-      обсяг і тривалість виконання навчально-виробничого або контрольного завдання;

-      уміння   користуватися   різними   видами  технічної та  конструкторсько-технологічної документації та розробляти її види;

-      уміння застосовувати прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи;

-      відповідність результату роботи вимогам кваліфікаційної характеристики
з обраної професії відповідного ступеню професійно-технічної освіти на
даний період навчання;

-      рівень виконання діючих якісних і кількісних показників (норми виробіт­ки, норми часу тощо);

-      характер помилок та здатність їх виправити;

-      уміння дотримуватись нормативних витрат матеріалів та інших ресурсів;

-      рівень опанування основами професійної культури та здатності до проду­ктивної і творчої співпраці у колективі;

-      уміння організувати робоче місце;

-      рівень дотримання правил охорони праці.

Ці орієнтири покладені в основу виокремлення чотирьох рівнів навчаль­них досягнень учнів з професійно-практичної підготовки: початкового, сере­днього, достатнього, високого.

Типові критерії оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною системою можуть бути використані.

-      при поточному, проміжному та вихідному контролі знань, умінь і навичок учнів;

-      при кваліфікаційній атестації.

 

ВхідБанер

ТВСВ м. Андрушівка

Банер

ТВСВ с. Турчинівка

Банер
Банер
Яка з професій на Вашу думкує затребуванішою?
 


Лічильник

Статистика

Переглянути хіти змісту : 381956

Copyright © 2010. Designed by Korostyshev.net.