ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ вихователя учнівського гуртожитку Друк
Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 
Вівторок, 18 травня 2021, 08:13

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Вихователь ПТНЗ є представником педагогічного колективу, головним організатором виховного процесу в гуртожитку.

1.2.Вихователь організовує і проводить позаурочну культурно-масову роботу з учнями, які проживають в гуртожитку.

1.3.Вихователь прищеплює навички організаторської роботи членам Ради гуртожитку, розвиває в них почуття ініціативи, творчості, самостійності і відповідальності.

II. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

2.1.Вихователь вивчає індивідуальні особливості, інтереси та нахили учнів, їх відношення до навчання, праці, громадських доручень. Особливу увагу приділяє роботі з дітьми-сиротами та дітьми, які позбавлені батьківського піклування.

2.2.Організовує контроль за підготовкою учнями домашніх завдань.

2.3.За допомогою педагогічного колективу, органів учнівського самоврядування організовує змістовне дозвілля учнів у позаурочний час. Особливу увагу приділяє проведенню заходів у вихідні та святкові дні.

2.4. Разом з керівником фізичного виховання, керівниками спортивних секцій проводить спортивно-оздоровчі заходи, змагання, походи .

2.5.Турбується про створення необхідних умов для навчання, побуту, відпочинку учнів, організовує роботу із самообслуговування, благоустрою кімнат, приміщень гуртожитку, збереження майна.

2.6.Забезпечує умови охорони життя дітей, які мешкають у гуртожитку, особливо дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківської опіки.

2.7.Разом з Радою гуртожитку організовує огляд-конкурс «Краща кімната в гуртожитку».

2.8.Веде індивідуальну роботу з учнями, особливо з педагогічно занедбаними, схильними до правопорушень, створює умови нетерпимості до порушників порядку і норм проживання в гуртожитку.

2.9.Проводить пропаганду здорового стилю життя, правильного режиму праці та відпочинку, раціонального харчування, організовує превентивні заходи.

2.10.Озброює учнів знаннями щодо основ особистої гігієни, надання першої медичної допомоги, організовує чергування учнів та самообслуговування.

2.11.Формує етику взаємовідносин між учнями, юнаками та дівчатами, поважне ставлення до старших.

2.12.Разом із комендантом здійснює поселення учнів в гуртожиток, при необхідності проводить переселення до іншої кімнати (при узгодженні з комендантом), організовує роботу з благоустрою території гуртожитку, прищеплення учням культурно-гігієнічних навичок, контролює санітарний стан кімнат, секцій, інших приміщень, привчає учнів до охайності і чистоти.

2.13.Домагається дотримання учнями правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, норм та культури поведінки, проводить щоденну вечірню перевірку учнів, контролює своєчасність повернення їх у  гуртожиток.

2.14.Вихователь веде відповідну документацію (плани роботи, журнали обліку, щоденники спостережень, журнали інструктажів тощо).

2.15.Бере участь у роботі методичної секції з виховної роботи, засідань педагогічної ради, батьківських зборів, співпрацює з органами учнівського самоврядування, підтримує тісний контакт з майстрами в/н, класними керівниками, іншими педагогічними працівниками, батьками, громадськістю.

2.16.Негайно повідомляє керівництво ПТНЗ про надзвичайні, екстремальні ситуації, нещасні випадки, організовує надання першої медичної допомоги, звертається в разі необхідності до правоохоронних органів, служб МНС тощо.

2.17.Особисто дотримується вимог з охорони праці, гігієни і санітарії.

III. ПРАВА

Вихователь гуртожитку має право:

3.1.Брати участь у роботі засідань педагогічної ради, методичних комісій, батьківських зборів, конференцій, в обговоренні питань навчально-виховної роботи і вносити пропозиції з її удосконалення.

3.2.Вносити пропозиції щодо заохочення учнів за активну участь у громадському житті, успіхи в змаганнях, зразковий побут і зразкову поведінку, а також про накладання стягнень за порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку.

3.3.Порушувати питання перед адміністрацією закладу, пов'язані з покращенням побутового обслуговування учнів.

3.4.Вихователю, який має відповідну освіту, педагогічний досвід дозволено вести викладацьку роботу у встановленому порядку за додаткову оплату.

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1.Вихователь несе відповідальність згідно з чинним законодавством за невиконання службових обов'язків та перевищення наданих прав.

4.2.Несе безпосередню відповідальність за стан виховного процесу та організацію позаурочної, побутової роботи з учнями, які мешкають у гуртожитку.

4.3.Несе відповідальність за умови проживання, безпеку життєдіяльності, санітарно-гігієнічний стан приміщень для дітей-сиріт та учнів, позбавлених батьківської опіки.

4.4.Відповідає за безпечні умови проживання в гуртожитку, дотримання учнями санітарних норм, своєчасне проведення інструктажів, а також своєчасне повідомлення про порушення учнями правил проживання в гуртожитку.

V. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

5.1.Вихователь призначається наказом директора, як правило, з числа осіб з вищою або середньою спеціальною освітою повною вищою педагогічною освітою, які мають досвід роботи з молоддю.

5.2.Вихователю, який має відповідну освіту, педагогічний досвід, дозволяється вести викладацьку роботу у встановленому порядку.

5.3.Вихователю можуть встановлюватись за результатами атестації кваліфікаційні категорії відповідно до кваліфікаційних вимог:

- спеціаліст вищої категорії;

- спеціаліст І категорії;

- спеціаліст ІІ категорії.

VІ. ПОВИНЕН ЗНАТИ

6.1.Основні  закономірності  становлення особистості, педагогічну теорію та методику виховання; основи державної молодіжної політики, громадського і трудового законодавства, вікову фізіологію і методику виховної роботи.

6.2.Сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів, організацій, їх вплив на особистість дитини.

6.3.Закони України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Конвенцію про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання,

6.4.Передовий досвід з питань національного виховання, профілактики девіантної поведінки, пропаганди здорового способу життя тощо.

VІІ. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

7.1.Вихователь веде свою роботу під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи у тісній взаємодії з майстрами в/н, класними  керівниками, керівниками гуртків, бібліотекарем.

7.2. У роботі вихователь керується законодавчими актами, вказівками та іншими розпорядженнями директора, правилами внутрішнього розпорядку і Статутом ПТНЗ.